Zaznacz stronę

Regulamin korzystania Użytkowników z Formularza kontaktowego

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej pol-skor.com, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej pol-skor.com zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

3. Administrator – Jarosław Siwka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „POL-SKÓR” Jarosław Siwka z siedzibą os. Władysława Łokietka 25F, 62-200 Gniezno, NIP 7840001910, REGON 632065289

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza kontaktowego

1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.

3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

  • wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, nazwisko adres e-mail, treść wiadomości;
  • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego.

2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:

  • walor informacyjny,
  • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administrator
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od Administrator lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pol-skor.com.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych – Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma P.P.H.U. „POL-SKÓR” Jarosław Siwka z siedzibą os. Władysława Łokietka 25F, 62-200 Gniezno, NIP 7840001910, REGON 632065289. Dane kontaktowe: e-mail: polskor@interia.pl. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które prosi Użytkownik.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami

P.P.H.U. „POL-SKÓR” Jarosław Siwka

os. Władysława Łokietka 25F, 62-200 Gniezno

NIP 784-000-19-10 REGON 632065289

tel. (+48) 61 426 66 70 | tel. kom. (+48) 602 274 363

fax (+48) 61 426 90 30

polskor@interia.pl

Baza materiałowo-sprzętowa

ul. Wrzesińska 46-52, 62-200 Gniezno

tel. (+48) 61 425 65 39

fax (+48) 61 424 71 49